RhymeZone

 
Words and phrases that rhyme with hyperlipidemia:   (272 results)

3 syllables:
-aemia, -emia, -haemia, -hemia, -phemia, aemia, cemea, cimia, femia, haemia, hemia, nemea, phemia, pyaemia, shimea

4 syllables:
amimia, anaemia, anemia, aphemia, artemia, asemia, bohemia, bulemia, bullemia, cacaemia, cachaemia, calcemia, cholemia, copraemia, copremia, dysphemia, eufemia, euphemia, fungemia, gelsemia, geremia, glycaemia, glycemia, gonimia, hydraemia, hydremia, hyphemia, idemia, jeremia, kalemia, leucemia, leuchaemia, leukaemia, leukemia, lipaemia, lipemia, lithaemia, lithemia, natremia, oidemia, pcmia, pyemia, sapraemia, sapremia, septaemia, sicklemia, spanaemia, toxaemia, toxemia, uraemia, uremia, viremia, wollemia, xanthemia

5 syllables:
academia, accademia, acidaemia, acidemia, aleukemia, alkalemia, anhydremia, anoxaemia, anoxemia, apolemia, azotaemia, azotemia, bacillemia, bacteraemia, bacteremia, bacteriemia, candidemia, erythraemia, erythremia, euglycemia, fructosemia, hyperaemia, hyperemia, hypoxaemia, hypoxemia, ichorhaemia, ketonaemia, ketonemia, lagerstroemia, leucaemia, lipidaemia, lipoidaemia, lipoidemia, lysinemia, melanaemia, oligaemia, oligemia, paroemia, phosphatemia, preleukemia, pterocnemia, schizothemia, septicaemia, septicemia, spasmophemia, thalassaemia, thalassemia, tularaemia, tularemia, uratemia, uricemia, viraemia

6 syllables:
acetonaemia, acetonemia, acute leukemia, autotoxaemia, autotoxemia, bacteriaemia, carotenemia, cholesteremia, choroideremia, chronic leukemia, citrullinemia, cooley's anemia, endotoxemia, galactosemia, genus anemia, gonococcemia, hypercalcaemia, hypercalcemia, hyperchloremia, parasitaemia, hyperglycaemia, hyperglycemia, hyperkalemia, hyperlipaemia, hyperlipemia, hypernatraemia, hypernatremia, hyperoxemia, hypervolemia, hypocalcaemia, hypocalcemia, hypochloremia, hypoglycaemia, hypoglycemia, hypokalemia, hyponatraemia, hyponatremia, hypovolemia, leucocythaemia, leucocythemia, leukocythemia, lymphocythemia, macrocythemia, microcythemia, normoglycaemia, normoglycemia, parasitemia, polycythaemia, polycythemia, spirochetemia, thrombocythemia, typoglycemia, tyrosinemia

7 syllables:
acatalasemia, alpha-thalassemia, analbuminaemia, analbuminemia, beta-thalassemia, bilirubinemia, cholesterolemia, enterotoxaemia, enterotoxemia, erythrocythemia, erythroleukaemia, erythroleukemia, haemoglobinemia, hemoglobinemia, hyperammonaemia, hyperammonemia, hyperchloraemia, hyperlipidaemia, hyperlipoidaemia, hyperlipoidemia, hypermagnesaemia, hypermagnesemia, hyperphosphataemia, hyperphosphatemia, hyperpotassemia, hyperprolinemia, hyperuricemia, hypochloraemia, hypomagnesaemia, hypomagnesemia, hypophosphataemia, hypophosphatemia, hypopotassemia, hypoproteinaemia, hypoproteinemia, hypothrombinemia, ketoacidemia, malignant anemia, meningococcemia, oligochromemia, oligocythaemia, oligocythemia, paraproteinaemia, paraproteinemia, pernicious anemia, sitosterolemia, uricacidemia

8 syllables:
afibrinogenemia, aminoacidemia, cryoglobulinaemia, cryoglobulinemia, dysfibrinogenemia, hemolytic anemia, hyperamylasemia, hypercholesteremia, hyperglobulinemia, hyperinsulinemia, hyperprolactinaemia, hyperprolactinemia, hyperthyroxinemia, hypoalbuminaemia, hypoalbuminemia, hypoprothrombinemia, macroglobulinaemia, macroglobulinemia, methaemoglobinaemia, methemoglobinemia, my hero academia, refractory anemia, sulfhemoglobinemia

9 syllables:
agammaglobulinaemia, agammaglobulinemia, dysgammaglobulinemia, hyperbilirubinaemia, hyperbilirubinemia, hypercholesterolemia, hyperchylomicronaemia, hyperchylomicronemia, hyperhomocysteinemia, hyperlipoproteinaemia, hyperlipoproteinemia, hypertriglyceridaemia, hypertriglyceridemia, hypocholesterolemia, hypofibrinogenaemia, hypolipoproteinemia

10 syllables:
abetalipoproteinaemia, abetalipoproteinemia, carboxyhemoglobinemia, hypergammaglobulinaemia, hypergammaglobulinemia, hyperphenylalaninemia, hypogammaglobulinaemia, hypogammaglobulinemia, iron deficiency anemia, mediterranean anemia

11 syllables:
hyperbetalipoproteinemia, hypobetalipoproteinemia


Words and phrases that almost rhyme :   (138 results)

2 syllables:
vicia

3 syllables:
abelia, media, baptisia, reptilia, sepia, prinia, stevia, sweetpea, tenia

4 syllables:
erwinia, actinia, karelia, garcinia, eugenia, paresthesia, ophidia, photinia, armenia, anglophilia, monilia, sardinia, slovenia, mass media, synesthesia, print media, bauhinia, acedia, robinia, vaccinia, crocodilia, necrophilia, coccidia, amenia, emilia, mysophilia, albizia, albizzia, alpinia, asthenia, blephilia, boykinia, brasenia, craspedia, dillenia, gleichenia, gloxinia, halenia, jacquinia, kirghizia, lasthenia, lucilia, luscinia, marsilea, news media, puccinia, salvinia, swietinia, ursinia

5 syllables:
sarracenia, haemophilia, thrombasthenia, multimedia, cirripedia, ascaridia, cyclopedia, misopedia, leukopenia, leucopenia, fissipedia, hemophilia, neutropenia, cyclopaedia, pinnipedia, dionysia, catamenia, lacertilia, schizophrenia, paraplegia, neurasthenia, quadriplegia, hemiplegia, via media, hebephrenia, hypermedia, amphisbaenia, aphrodisia, aquilegia, broadcast media, caesalpinia, caladenia, calandrinia, calystegia, cystoplegia, dipladenia, escherichia, genus sepia, griselinia, gymnadenia, hugueninia, lepechinia, nyctaginia, paramecia, paraphrenia, phoronidea, piptadenia, remilegia, rhodymenia, rosellinia, sclerotinia, thrombopenia

6 syllables:
encyclopaedia, pars intermedia, encyclopedia, pancytopenia, anaphrodisia, argyrotaenia, aristotelia, genus emilia, genus eugenia, genus robinia, genus sardinia, misocainea, sideropenia

7 syllables:
thrombocytopenia, latent schizophrenia

8 syllables:
paranoid schizophrenia, granulocytopenia, angiohemophilia, borderline schizophrenia, capital of armenia, reactive schizophrenia, vascular hemophilia

9 syllables:
catatonic schizophrenia, disorganized schizophrenia, interactive multimedia

10 syllables:
catatonic type schizophrenia, disorganized type schizophrenia


More ideas:

— Try the advanced search interface for more ideas.

Adjectives for hyperlipidemia: familial, primary, severe, secondary, mixed, induced, hereditary, significant, nephrotic, endogenous, postprandial, more...

— People also search for: hypertension, diabetes mellitus, systemic lupus erythematosus, nephropathy, angiotensin converting enzyme inhibitor, antidiabetic, more...


Commonly used words are shown in bold. Rare words are dimmed.
Click on a word above to view its definition.

Organize by: [Syllables] Letters Show rare words: [Yes] No Show phrases:   [Yes] No

 
Help  Feedback  Privacy  Terms of Use

Copyright © 2023