RhymeZone

 

Use "descriptive words" a lot? You can jump
right to this page by putting a "!" at the end of your search


Things gr. often describes (“gr. ________”)
protos, meta, palaios, monos, mesos, neuron, heteros, syn, chroma, homos, blastos, mikros, orthos, ana, isos, gaster, haima, sperma, holos, chloros, pteron, autos, bios, polys, lat, echinos, koilos, hypo, soma, deinos, kytos, ektos, dia, polus, dendron, hudra, eng, nema, lipos, skleros, makros, exo, archaios, pleion, aster, hyper, arthron, hemi, mitos, nephros, megas, histos, plasma, cheir, derma, arachne, embryon, osteon, rom, notos, phos, kolla, karpos, kainos, hydor, pathos, siphon, stoma, rhiza, neos, tetra, oikos, brachion, phylon, leukos, angeion, pseudos, meros, sapros, askos, akros, platus, aktin, organon, phaneros, pan, enteron, parthenos, telos, kuklos, pleistos, gonos, lithos, penta, chole


Commonly used words are shown in bold. Rare words are dimmed.
Click on a word above to view its definition.

Organize by: [Relation] Letters Show rare words: [Yes] No Show phrases:   [Yes] No

Help  Advanced  Feedback  iPhone/iPad  Android  API  @RhymeZoneCom  Blog  Privacy

Copyright © 2022 Datamuse