RhymeZone

 

Words and phrases that almost rhyme with phocomelia:   (49 results)

(These are near rhymes. For exact rhymes, click the "Rhymes" link above.)

2 syllables:
breccia

3 syllables:
chechnya, hestia, rodentia, tenia, amentia, besseya, hevea, many a, rhexia

4 syllables:
venezia, rickettsia, alexia, valencia, dementia, dyspepsia, synechia, pyrexia, dyslexia, cachexia, poinsettia, ametria, ephestia, gelechia, millettia, orchestia, pereskia, turkmenia

5 syllables:
philadelphia, areflexia, septicemia, metasequoia, differentia, tularemia, alkalemia, hyperemia, anorexia, acathexia, avicennia, kosteletzya, platyctenea, sarracenia, zantedeschia

6 syllables:
intelligentsia, senile dementia, hyperpyrexia, oligodendria

7 syllables:
japanese poinsettia

8 syllables:
alcoholic dementia

Table of complete results:

Commonly used words are shown in bold. Rare words are dimmed.
Click on a word above to view its definition.

Organize by: [Syllables] Letters Show rare words: [Yes] No Show phrases:   [Yes] No

 
Help  Feedback  Privacy  Terms of Use

Copyright © 2023